top of page
Search

What is the common point between these countries; Eritrea, Iran, Iraq, Yemen, Sudan, Libya, Turkey?

It is a scientific fact that the world will not be a habitable place if the temperature rise compared to the pre-industrial revolution cannot be kept well below 2 C (1.5 C in the Paris agreement) until the end of the current century. In order to achieve this goal, countries submit their National Determined Contributions (NDCs) to the United Nations in accordance with the Paris agreement and implement their emission reduction policies one by one. For example, China promises to be carbon neutral by 2060 and the European Union by 2050.

There are only a few countries that have not yet ratified the Paris agreement; These are Eritrea, Iraq, Iran, Libya, Yemen, South Sudan, and unfortunately Turkey[1]. Turkey with its implemented policies seems not to take seriously the reality of climate change. If other countries would follow Turkey’s example, the world would be on a pathway towards more than 4°C of global warming[2]. Climateactiontracker.org, which is an institution engaged in this research and examines all countries' emission reduction commitments and policies (NDCs), assesses Turkey along with a few other countries, "critically inadequate" category. The reason why Turkey’s bad score on climate change ratings is actually well known. Turkey substituted its dependence on imported natural gas with imported coal power plant especially after 2010.

It is seen that public support is provided for import Coal Power plants to the maximum in various ways such as given fixed high purchase guarantees, environmental permit incentives, and capacity mechanisms. The result is obvious; More than 30 coal plants (32 GW in total) are either in the planning or construction phase, excluding those that have become operational in the last 10 years. At this point, we are the second country after China, planning to open the most coal power capacity in the World. Similarly, for the transport sector that is another important source of emissions, electric vehicles are punished while they should be encouraged ie. Special Consumption Taxes applied to electric vehicles has been recently increased by 3-4 times.

Turkey, instead of reducing carbon emissions, promoting carbon-intensive technologies, should move away from this type of policies, otherwise will suffer from both physical (drought, etc.)and serious economic results. It has not started to be implemented yet, but our largest export destination, the EU, is about to introduce a carbon tax on its borders align with the green agreement. In other words, if the production exported to the EU was considered as they would have been produced within the borders of the EU, the carbon cost to be incurred will be taxed at the EU border. For example, serious taxes may be imposed on Turkish export products because of the energy used in the manufacturing process highly from coal and fossil fuels. The dangers mentioned in the "New climate regime through the lens of economic indicators[3]" report prepared by Tusiad last year should not be overlooked.


Bu ülkelerin ortak noktası nedir? Eritre, İran, Irak, Libya, Yemen, Sudan ve Türkiye.


Endüstri devrimi öncesine göre sıcaklık artışının içinde bulunduğumuz yüzyıl içerisinde 2 C'nin (Paris anlaşmasında 1.5 C) altında tutulamaması durumunda dünyanın yaşanılabilir bir yer olmaktan çıkacağı bilimsel bir gerçek. Ülkeler bu hedefi tutturabilmek için ulusal katkı beyanlarını (NDCs) Paris anlaşması gereği Birleşmiş Milletlere sunuyor ve emisyon azaltıcı politikalarını bir bir hayata geçiriyorlar. Örneğin Çin 2060 yılında Avrupa Birliği 2050 yılında Karbon nötr olacaklarını taahhüt ediyorlar.

Paris anlaşmasını henüz onaylamamış birkaç ülke var. Bunlar: Eritre, Irak, İran Libya, Yemen, Güney Sudan ve maalesef Türkiye [4]. Türkiye uyguladığı politikalarla iklim değişikliği gerçeğini pek ciddiye almayan bir görünüm içerisinde. Şöyle ki dünya üzerindeki her ülke eğer Türkiye gibi hareket etseydi, küresel ısınma 4 C’nin üzerinde olurdu[5]. Bu araştırmayı yapan ve bütün ülkelerin emisyon azaltım taahhütlerini ve politikalarını inceleyen climateactiontracker.org Türkiye’yi yine sayılı birkaç ülke ile birlikte “Kritik derecede yetersiz” kategorisinde değerlendiriyor.

Türkiye iklim değişikliği karnesinin “çok zayıf” olmasının nedenleri aslında belli. Türkiye özellikle 2010 yılı sonrasında ithal doğal gaza olan bağımlılığını ithal kömürle ikame etmeye başladı. Kömürlü termik santrallere sabit yüksek bedelle alım garantileri veriliyor, çevre izni teşviki ve kapasite mekanizması gibi çeşitli yollarda kamusal desteğinin azami sağlandığını görüyoruz. Sonuç ortada; son 10 yılda faaliyete girenler haricinde, 30’dan fazla kömür santrali ( toplamda 32 GW) ya planlama ya da inşaat aşamasında. Bu noktada Çin’den sonra en çok kömür santrali açmayı planlayan ikinci ülke konumundayız. Benzer şekilde bir diğer önemli emisyon kaynağı olan ulaşım sektörü için elektrikli araçlar teşvik edilmesi gerekirken cezalandırılıyor. Elektrikli araçlara uygulanan ÖTV geçtiğimiz günlerde 3-4 kat arttırıldı.

Türkiye karbon emisyonunu azaltmak yerine arttırıcı bu politikalardan bir an önce uzaklaşmalı, aksi taktirde bu politikalarından hem fiziksel (kuraklık vs) hem de ekonomik ciddi zarar görecek. Henüz uygulanmaya başlamadı ancak en büyük ihracat bölgemiz AB, yeşil mutabakat ile sınırlarında karbon vergisi uygulamaya başlamak üzere. Bir başka deyişle AB’ye ihraç edilen üretim AB sınırları içinde yapılsaydı katlanılacak karbon maliyetinin AB sınırında vergilendirilmesi gündeme gelecek. Örneğin ürünlerini imal ederken kullandığı enerjinin önemli bir kısmı AB’nin tersine kömürden ve fosil yakıtlardan üretildiği için Türk ihraç ürünlerine ciddi vergiler gündeme gelebilecek. Geçtiğimiz yıl Tusiad tarafından hazırlatılan “Ekonomik göstergeler merceğinden yeni iklim rejimi[6]” raporunda da belirtilen tehlikeleri gözden kaçırmamak gerekiyor.


[1] https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&clang=_en [2] https://climateactiontracker.org/countries/turkey/ [3] https://tusiad.org/tr/yayinlar/raporlar/item/10633-ekonomik-gostergeler-merceginden-yeni-i-klim-rejimi-raporu [4] https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&clang=_en [5] https://climateactiontracker.org/countries/turkey/ [6] https://tusiad.org/tr/yayinlar/raporlar/item/10633-ekonomik-gostergeler-merceginden-yeni-i-klim-rejimi-raporu

37 views0 comments

Recent Posts